ช่องทางในการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 และเอกสารที่ต้องใช้

รวมข้อมูลข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รู้ก่อนเดินทางไปยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 

สารบัญ

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 เรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้สิทธิ์เกี่ยวกับการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคทั่วไปไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ซึ่งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการสนับสนุนวงเงินเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าครัวเรือนละ 135 บาทต่อเดือน และสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดการใช้น้ำประปาได้ครัวเรือนละ 100 บาทต่อเดือน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 แต่ละรอบ จะได้รับสิทธิไม่เหมือนกัน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนในแต่ละรอบจะสามารถใช้สิทธิ์ตามกำหนดขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ได้รับการยืนยันตัวตนจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเท่านั้น 

 • กรณียืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 1-26 มีนาคม 2567 สามารถใช้สิทธิ์บัตรคนจนได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567
 • กรณียืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 27มีนาคม – 26 เมษายน 2567 สามารถใช้สิทธิ์บัตรคนจนได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 สามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับเดือนแรกที่สามารถใช้สิทธิ์ได้
 • กรณียืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2567 สามารถใช้สิทธิ์บัตรคนจนได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2567สามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับเดือนแรกที่สามารถใช้สิทธิ์ได้
 • กรณียืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคมน – 26 มิถุนายน 2567 สามารถใช้สิทธิ์บัตรคนจนได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567  สามารถใช้สิทธิ์ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับเดือนแรกที่สามารถใช้สิทธิ์ได้
 • กรณียืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปแล้ว สามารถใช้สิทธิ์บัตรคนจนได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2567 กรณีนี้ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ผ่านทางออนไลน์ได้หรือไม่ 

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ออนไลน์ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 เป็นสิทธิ์ที่ได้รับโดยตรงจากโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ตรงตามบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ด้วยตนเอง 

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้อะไรบ้าง แบบมาด้วยตนเอง

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 สำหรับการยืนยันตัวตนที่เดินทางมาด้วยตนเองที่หน่วยงานที่กำหนด แต่ต้องเดินทางมาธนาคารแห่งใดแห่งหนึ่งได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือ ธ.ก.ส ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กำหนดให้ผู้ที่เดินทางไปด้วยตนเองเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนได้เลย 

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้อะไรบ้าง แบบมอบอำนาจ 

กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถไปยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ได้ที่จุดกำหนด สามารถมอบอำนาจหรือมอบสิทธิ์ในการยืนยันตัวตนให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้โดยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าไม่สามารถมายืนยันตัวตนได้เนื่องจากเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายืนยันตัวตนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เท่านั้น จึงจะสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นยังยืนยันตัวตนได้ กรณีอื่นๆผู้สมัครจำเป็นจะต้องเดินทางมายืนยันผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยตัวเองเท่านั้น ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ใช้อะไรบ้าง

 • จะต้องเตรียมบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ตัวจริง และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
 • เอกสารหนังสือมอบอำนาจโดยจะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ออนไลน์ของโครงการ 
 • กรณีเป็นผู้พิการและมีบัตรประจำตัวผู้พิการจะต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการหรือหากไม่มีจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันตัวตนของผู้ลงทะเบียนว่าเป็นผู้พิการ โดยนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดหน่วยงานยืนยันตัวตนบัตรคนจน 

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 – ไม่ผ่านยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไร

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ กรณีที่พบว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติต่างๆสามารถดำเนินการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แทนการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ได้ ทั้งนี้จะแบ่งรูปแบบของการยื่นอุทธรณ์หลังจากที่มีการตรวจสอบผลแล้วออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

 1. ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดผ่านทางออนไลน์

การดำเนินการนี้สามารถลงรายละเอียดอุทรโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้เอกสารสามารถเข้าไปกดกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ออนไลน์

 1. ยื่นอุทธรณ์ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนที่กำหนด ซึ่งจะเป็นจุดเดียวกันกับที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราจะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่จุดลงทะเบียนด้วยตนเองโดยให้เตรียมบัตรประชาชนมายื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมอบอำนาจก็ได้เช่นกัน ได้แก่
  1. คลังจังหวัด
  2. ที่ว่าการอำเภอ
  3. สำนักงานเขต กทม 
  4. สำนักงานเขตเมืองพัทยา
  5. ธนาคารกรุงไทย
  6. ธนาคารออมสิน
  7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

สถานที่ในการไปยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 

แม้ว่าการลงทะเบียนหรือการประกาศผลจะดำเนินการได้ผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งเป็นกระบวนการทางออนไลน์แบบ 100% อย่างเสร็จสิ้น แต่สำหรับการยืนยันตัวตนปีนี้ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 เพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้ว ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดงาสจะต้องมีการไปยืนยันตัวตนกับทางสถานที่ที่ทางโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังได้กำหนดโดยจะสามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ได้ผ่านทางธนาคารของรัฐ 3 แห่ง สามารถเลือกสาขาใดก็ได้ ซึ่งธนาคารที่สามารถเลือกยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์บัตรคนจนได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือ ธ.ก.ส ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน