รายละเอียการโอนเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2566 ตอนนี้

2567 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567 ตรวจสอบวันที่เงินเข้าและมีความช่วยเหลืออะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเป็นอีกโครงการสำหรับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจากภาครัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567 โดยที่ใครได้บ้างสำหรับเงินช่วยเหลือรอบนี้ ก็คือผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยืนยันตัวตนสำเร็จเรียบร้อย ภายในวันที่12 – 26 มิถุนายน 2567 ก็สามารถใช้งานได้มาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ต่อเนื่องถึงเดือนสิงหาคม โดยที่ผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567จะได้รับความช่วยเหลือตามที่ได้ระบุ นอกจากนั้น ใครที่ไม่ผ่านและทำเรื่องอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้ง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567 ยังสามารถยืนยันตัวตนได้อีกหรือไม่

ถ้าภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ยังไม่ได้เข้าไปยืนยันตัวตนจะไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะได้ความช่วยเหลือในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 จะต้องรอการยืนยันตัวตนในรอบเดือนถัดไปแทน

2024 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567 ตรวจสอบรายชื่อการยื่นอุทธรณ์

อัพเดทข่าวสำหรับผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567 และจะได้รับความช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมหมายความว่าได้ทำการยื่นอุทธรณ์ไปเมื่อ 27 มิ.ย. – 26 ก.ค. 66และได้ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บเรียบร้อย ซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน หรือยืนยันตัวตนไม่สำเร็จอีก จำนวน 1,152,286 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7.89 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด) สำหรับผู้ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตน หรือยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ ยังคงยืนยันตัวตนได้ และจะเริ่มใช้สิทธิในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 โดยจะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคมเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้ แต่ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยที่ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางออนไลน์เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวันหรือจะเข้าไปตรวจสอบผลการพิจารณาเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานก็ได้ เพื่อเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของตัวเองได้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567 สิทธิประโยชน์ที่ได้มีอะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567 จะได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป วงเงินในส่วนของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน นอกจากนั้นจะได้รับ ซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท ต่อ 3 เดือน , ค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) จะเป็นการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ,ค่าไฟฟ้า ไม่เกิด 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน,ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน,เพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท ต่อเดือน รวมเป็น 1,000 บาทกับจำนวนเงินเดิมที่ได้รับอยู่เดือนละ 800 บาท (เงินช่วยเหลือ 3 กลุ่ม) โดยเบี้ยความพิการจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชน