กดรับสิทธิลงทะเบียนเราชนะรอบ 3ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เราชนะรอบ 3 ได้วันไหน

ลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะรอบ 3 ล่าสุด 2567

 

สำหรับโครงการเราชนะที่มติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนวงเงินสิทธิเพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับสิทธิภายใต้โครงการ ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิในการลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 นี้จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสละสิทธิในการลงทะเบียน เราชนะ.com มาก่อน 

โดยมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านโครงการ เราชนะ เพื่อจ่ายเงินเยียวยา ผ่าน www.เราชนะ.com ลงทะเบียนออนไลน์ จะได้รับวงเงินเพิ่มเติมอีก 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมดในโครงการ 9,000 บาท โดยระยะเวลาของเราชนะรอบใหม่ 22 เมษายน 2567 จะยาวไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

 

ลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 เราชนะรอบ 3 เช็คสิทธิ์วันไหน?

สำหรับผู้ที่เคยสมัครลงทะเบียนในโครงการเราชนะ ซึ่งเป็นโครงการสำหรับช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลการทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ลากยาวมาจนถึงปี 2024 สามารถยืนยันตัวตนเราชนะผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ 

โดยสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิและเช็คสิทธิ์เราชนะรอบ 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งรายละเอียดของคุณสมบัติของผู้มรสามารถลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 ได้ มีดังนี้

  1. มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2567
  2. จะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  3. ต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  4. ต้องไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
  5. ต้องไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

 

ลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 เงินเข้าวันไหน เราชนะรอบ 3 ได้วันไหน?

และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 แล้วหรือเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิอยู่เดิม จะได้รับวงเงินรวมจำนวน 2 พันบาท ตามรายละเอียดการจ่ายเงินดังนี้

  1. ผู้ที่รับสิทธิป่านทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ – จะได้รับเงินในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ 27 พฤษภาคม 2567
  2. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ – จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 21 และ 28 พฤษภาคม 2567

โดยผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 ทั้ง 2 กลุ่ม จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตามรูปแบบของการรับเงิน ซึ่งวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าวสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 

ซึ่งกระทรวงการคลังได้มารออกมาย้ำว่า สำหรับประชาชนกลุ่มที่ 1 (รับสิทธิผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง) ในกรณีที่หากมีการถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ไปแล้ว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ใหม่ เพื่อใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ได้จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการฯ

ลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 ต้องมีอายุเท่าไหร่?

อายุต้อง 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้นถึงจะลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 ได้

เงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 ได้?

เงินเดือนประเมินแล้วต้องไม่เกิน 300,000 บาทถึงจะลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 ได้

รับสิทธิ์ลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 ได้ทางไหน?

หากรับสิทธิ์ครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 บนเว็บไซต์ ส่วนถ้าเคยรับสิทธิ์แล้วสามารถลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 บนเป๋าตังได้เลย