[2567/2024] ชำระดีมีคืน ธ.ก.ส. รับเงินคืนสูงสุด 1000 บาท ตรวจสอบสิทธิด่วนใครได้รับบ้างวันนี้

โครงการชำระดีมีคืน ธ.ก.ส. ลดภาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการล่าสุดของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. 2567

ธนาคาร ธ.ก.ส. ออกโครงการโครงการชำระดีมีคืน ธ.ก.ส. คืนดอกเบี้ยร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง โดยลดดอกเบี้ยที่ค้างชำระสูงสุดร้อยละ 50 ช่วยลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 โครงการชำระดีมีคืน ธ.ก.ส. ถือเป็นของขวัญปีใหม่และข่าวดี โดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้รายได้ลดน้อยลง นอกจากนี้โครงการชำระดีมีคืน ธ.ก.ส. ยังเป็นมาตรการที่ช่วยให้ลูกค้าของธนาคาร ธ.ก.ส. ได้มีเงินลงทุนและเงินสำหรับใช้จ่ายในครัวเรือนในช่วงสิ้นปีนี้ด้วย 

 

รายละเอียดและระยะเวลาโครงการชำระดีมีคืน ธ.ก.ส. 2567

โครงการชำระดีมีคืน ธ.ก.ส. เป็นมาตรการที่ช่วยให้ลูกค้าของธนาคาร ธ.ก.ส. โดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ได้รับการคืนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าของธนาคาร ธ.ก.ส. ทางบัญชีธนาคาร ซึ่งลูกค้าของธนาคาร ธ.ก.ส. ทั่วไปที่มีหนี้คงเหลือในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 (ยกเว้นหนี้เงินกู้โครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบาลรัฐบาล) หากชำระหนี้ตรงเวลา โครงการชำระดีมีคืน ธ.ก.ส. จะคืนดอกเบี้ยเข้าบัญชีของลูกค้าโดยตรง โดยจะคืนร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงไม่เกินรายละ 1,000 บาท ซึ่งระยะเวลาของโครงการชำระดีมีคืน ธ.ก.ส. 2567 จะเริ่มตั้งแต่วันที 15 ธันวาคม 2567 จนถึง 31 มีนาคม 2567

นอกจากโครงการชำระดีมีคืน ธ.ก.ส. ธนาคาร ธ.ก.ส. ยังโครงการนาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด ปีบัญชี 2567 โดยจะให้สิทธิ์กับลูกหนี้ที่มีภาระหนี้ค้าง หรือลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งโครงการนี้ธนาคาร ธ.ก.ส. จะทำการลดดอกเบี้ยที่ค้างชำระรวมถึงดอกเบี้ยปรับที่มีไม่เกินร้อยละ 50 แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถชำระเงินต้นได้ แต่ชำระดอกเบี้ยเสร็จสิ้น ธนาคาร ธ.ก.ส. จะลดดอกเบี้ยค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับร้อยละ 30 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง และจะทำการลดดอกเบี้ยอีกร้อยละ 20 จนถึงร้อยละ 10 ตามลำดับความสามารถในการชำระดอกเบี้ย

 

เช็คสิทธิ์ ผู้มีสิทธิ และคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการชำระดีมีคืน ธ.ก.ส. 2567

ธนาคาร ธ.ก.ส. ให้สิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการชำระดีมีคืน ธ.ก.ส. 2567 กับลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. ที่มีประวัติชำระหนี้ดี โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการชำระดีมีคืน ธ.ก.ส. 2567 คือ เกษตรกร บุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง และจะต้องเป็นลูกค้าชั้นปกติ (ชั้น 1) หรือเป็นลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ (ชั้น 2 ) มีดอกเบี้ยที่รับรู้ได้เป็นเกณฑ์คงค้าง เมื่อเข้าร่วมโครงการชำระดีมีคืน ธ.ก.ส. แล้ว ลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. สามารถขอสินเชื่อใหม่เพื่อนำไปลงทุนได้อีกด้วย 

อัพเดทวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024