โครงการสลาก 80 เคาะแล้วพร้อมปล่อยสลาก 80 บาทขายผ่านออนไลน์แก้ปัญหาขายสลากเกินราคา

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดโครงการสลาก 80 เพิ่มจุดขายสลาก 80 บาท อีก 1,000 จุดทั่วประเทศ 2567

โครงการสลาก 80 ของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้กับประชาชน เพื่อเป็นการแก้ปัญหารับสลากไปขายต่ออีกทอด ขายสลากเกินราคากฎหมาย หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลขายเกินราคา โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีก 2 แสนราย รัฐบาลจัดทำโครงการสลาก 80 เนื่องจากเห็นว่ามีผู้ที่ต้องการทำอาชีพขายสลากมากขึ้น แต่ไม่มีสลากของตัวเอง จึงไปซื้อสลากจากเจ้าอื่นมา ทำให้เมื่อนำมาขายต้องขายในราคาที่สูงขึ้น โครงการสลาก 80 จึงแก้ปัญหานี้โดยให้มีการเพิ่มจุดขายสลาก 80 บาท อีก 1,000 จุดทั่วประเทศ และให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แอปเป๋าตัง แอปถุงเงิน เป็นต้น ผู้สมัครโครงการสลาก 80 เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสลาก สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ หลังจากนั้นจะมีการคัดกรองข้อมูลของผู้สมัครโครงการสลาก 80 เพื่อดูว่าจะมีคุณสมบัตรในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากโครงการสลาก 80 หรือไม่ 

 

เปิดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของผู้สมัครโครงการสลาก 80  2567

ตัวแทนจำหน่ายสลากที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการสลาก 80 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 80 ปี 
 • ตัวแทนจำหน่ายสลากโครงการสลาก 80 ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ผู้ไร้ความสามารถ สามารถขายสลากได้ด้วยตัวเอง (หากอายุ 70 ต้องมีใบรับรองแพทย์)
 • ต้องไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือคู่สมรสของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นนักเทศน์ นักบวช 
 • ไม่มีอาชีพประจำ และไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
 • สำหรับผู้พิการที่สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากโครงการสลาก 80 หากไม่สามารถจำหน่ายสลากด้วยตัวเองได้ สามารถให้ผู้ดูแลคนพิการจำหน่ายแทน 

 

วิธีเข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากโครงการสลาก 80 บาท และวันหมดเขตสมัคร 2567

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากโครงการสลาก 80 โดยจะเริ่มในวันที่ 24 ธันวาคม 2567 โดยวิธีเข้าร่วมตัวแทนจำหน่ายสลาก 80 ดังนี้ 

 • วันที่ 1 – 31 มกราคา 2567 เข้าไปที่เว็บไซต์ www.glo.or.th หรือ แอปพลิเคชั่น myGLO สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากโครงการสลาก 80
 • 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ รวบรวมข้อมูลและคัดกรองคุณสมบัติ (หากไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไขก็จะไม่นำเข้าสู้กระบวนการพิจารณา) หากผ่านก็จะดำเนินตามขั้นตอนต่อไป
 • วันที่ 1  – 10 มีนาคม 2567 แยกข้อมูลตามรายจังหวัดเพื่อกำหนดสัดส่วนของแต่ละจังหวัด 200,000 รายจำนวน 1000 จุดขายสลาก 80 บาท 
 • วันที่ 11 – 20 มีนาคม 2567 คัดเลือกแต่ละจังหวัด
 • วันที่ 21 – 31 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากโครงการสลาก 80 
 • วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากโครงการสลาก 80 ให้ไปยืนยันตัวตนที่ บมจ.กรุงไทย (หากไม่ยืนยันตัวตนในวันดังกล่าว จะถูกยกเลิกสิทธิ์)
 • เริ่มจำหน่ายสลาก 80 ตั้งแต่งวดที่ 2 ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป