ขั้นตอนการยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์ เพื่อรับเงินชดเชยว่างงาน

หากท่านกำลังว่างงานอย่าลืมยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์

แม้ว่าปัญหาของโควิด19ที่เราประสบกันมาเมื่อต้นปีนั้นจะทุเลาลงแล้วในปัจจุบัน แต่ผลพวงที่ตามมาจากโควิด19นั้นก็ยังไม่อยู่นั่นก็คือในเรื่องของวิกฤติเศรษฐกิจโลกประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้เช่นกัน ผลก็คือทำให้อัตราการจ้างงานน้อยลงเพื่อลดต้นทุนทำให้ประชาชนเกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานภาครัฐเช่นกระทรวงแรงงานนั้นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหานี้จึงมีมาตรการให้ผู้ว่างงานนั้นได้ยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์หรือกรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงานนั่นเอง และในวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการยื่นประกันสังคมว่างงานออนไลน์ว่ามีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีอย่างไรบ้างรายงานตัวประสังคมออนไลน์มีข้อดีอย่างไรทำไมถึงต้องแจ้งว่างงานประกันสังคมออนไลน์ด้วย รวมถึงการรับเงินชดเชยประกันสังคมที่ไหน เพื่อที่จะให้ท่านที่ประสบกับปัญหาว่างงานได้รับสิทธิเงินว่างงานประกันสังคมรวมถึงแนวทางการยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์อีกด้วย

ประโยชน์ของการยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์

ในส่วนของสิทธิของการยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์หลายคนยังอาจจะไม่เคยว่าทราบว่ามีใครได้บ้างดังนั้นในหัวข้อนี้เราจะมาร่วมกันหาคำตอบ โดยการยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์นั้นคือการที่ให้ผู้ที่ว่างงานได้ยื่นเอกสารว่างงานออนไลน์เพื่อรับเงินว่างงานประกันสังคมโดยที่มีอยู่2กรณี กรณีแรกนั่นก็คือกรณีถูกเลิกจ้าง ผู้ที่ยื่นประกันสังคมว่างงานออนไลน์จะได้รับเงินชดเชยระหว่างการว่างงานไม่เกิน 180วัน ในอัตรา50%ของค่าจ้างโดยคำนวณจากจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650บาท และฐานเงินเงินเดือนสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000บาท และกรณีต่อมาคือกรณีที่หมดสัญญาจ้างหรือลาออกเอง ผู้ยื่นประกันสังคมว่างงานออนไลน์จะได้รับเงินชดเชยระหว่างการง่างงานไม่เกิน 90วัน ในอัตรา 30%ของเงินเดือนโดยคำนวณจากฐานเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ 1,650บาท และฐานเงินเดือนสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000บาท 

การยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์ทำอย่างไร

และเราก็มาถึงหัวข้อที่สำคัญที่สุดของการยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์นั่นก็คือวิธีการขึ้นทะเบียนว่างงานออนไลน์ ซึ่งเราจะมาอัพเดทให้ท่านทราบกัน ซึ่งวิธีการขึ้นทะเบียนว่างงานออนไลน์นั้นก็คือท่านต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนโดยที่เอกสารประกอบด้วย 1.แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน 2.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 3.รูปถ่าย1นิ้ว 1รูป 4.หนังสือรับรองการออกจากงาน สำเนาการแจ้งลาออกจากงาน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อรับเงิน และเมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ท่านเข้าเว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th/ เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ได้เลย เมื่อลงทะเบียนแล้วก็ให้ท่านเข้าติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อยื่นเอกสารว่างงานออนไลน์จากนั้นก็รอรับเงินยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์ได้ในเวลาต่อมา

อัพเดทวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2024