ยื่นว่างงานออนไลน์ได้ชดเชยเท่าไหร่ รายงานตัวว่างงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ไหม

อย่าเสียสิทธิ์! ยื่นว่างงานออนไลน์ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง รายงานตัวว่างงานประกันสังคมก่อนพ้นกำหนด 

ช่องทางการยื่นว่างงานออนไลน์มีความสะดวกอย่างยิ่ง แต่จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เราสรุปมาให้เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้

 

ยื่นว่างงานออนไลน์ เสร็จเลยหรือไม่ 

ยื่นว่างงานออนไลน์จะต้องมีการดำเนินการทำตามขั้นตอนรายงานตัวว่างงาน ซึ่งการรายงานตัวว่างงานประกันสังคม จะต้องเป็นขั้นตอน ดังนี้

  1. ว่างงานประกันสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นการลงทะเบียนว่างงานก่อนว่าได้สิ้นสุดงานนั้น ๆ แล้วและต้องการรายงานตัวว่างงาน ที่กรมการจัดหางาน http://empui.doe.go.th ดำเนินการกรอกข้อมูล 
  2. ได้รับวันนัดหมายเพื่อเอกสารว่างงานออนไลน์ ไปยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม หลังจากขึ้นทะเบียนว่างงาน จะต้องไปในวันที่ได้นัดเท่านั้น
  3. รอรับเงินเยียวยาจากการลงทะเบียนว่างงาน

 

ยื่นว่างงานออนไลน์ รายงานตัวว่างงานประกันสังคมก่อนพ้นกำหนด ดีอย่างไร

รายงานตัวว่างงานถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากที่ผู้ประกันตนทุกคนจะต้องรู้ และทำการรายงานตัวว่างงานประกันสังคมด้วย เพราะถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เราเองเป็นผู้ที่เสียเงินสมทบและมีสิทธิรับเงินว่างงานประกันสังคมส่วนนั้น ๆ ทั้งนี้ รูปแบบของการรายงานตัวว่างงานก่อน 7 วันนั้นไม่จำเป็น เพราะสามารถยื่นเรื่องได้ใน 30 วัน แนะนำว่าให้มีการยื่นว่างงานออนไลน์ก่อน จากนั้นจะต้องดำเนินเรื่องลงทะเบียนว่างงานตามลำดับขั้นตอน ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมทันที เพราะสามารถดำเนินการทางออนไลน์ก่อนได้ และที่สำคัญในการขึ้นทะเบียนว่างงานจะต้องทำในระยะที่กำหนดเท่านั้น หลายคนมายื่นเลยหลังจากพ้นกำหนดแล้ว จะเสียสิทธิไปเลยทันที ซึ่งส่วนนี้เป็นเงินของเราที่ได้ส่งเงินเพื่อให้ทางประกันสังคมได้บริหารจัดการเงินและเยียวยาให้เราได้ตอนที่ว่างงาน นอกจากเรื่องยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์แล้ว ผู้ประกันตนจะมีสิทธิในการอยู่ในประกันสังคมต่อได้ โดยจะเปลี่ยนจากมาตรา 33 เป็น 39 แทน และต้องสมทบเงินต่อเงิน โดยจะไม่ได้เสีย 750 เมื่อตอนเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หลังจากลงทะเบียนว่างงานจึงต้องทบทวนสิทธิให้ดี หากต้องการใช้สิทธิต่อจะต้องรีบยื่นเรื่องให้ทันกำหนด ไม่ใช่นั้นจะไม่ได้รับสิทธิต่าง ๆ เหมือนมาตราม 33 แล้วนั้นเอง 

 

ยื่นว่างงานออนไลน์ว่างงานประกันสังคม เงินว่างงานได้ชดเชยเท่าไหร่

ยื่นว่างงานออนไลน์ถือเป็นขั้นตอนที่ควรจะทำ ทั้งนี้สำหรับการรายงานตัวว่างงานประกันสังคมจะต้องรู้ด้วยว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนว่างงานควรจะได้รับเงินว่างงานประกันสังคมเป็นเงินว่างงาน ได้ชดเชยเท่าไหร่ ดังนี้

  1. กรณีที่มีการถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินว่างงานประกันสังคม จำนวนเงิน 70% ของเงินที่เป็นค่าจ้าง (คิดจากเงินที่สมทบประกันสังคมเป็นหลัก) โดยจะได้รับไม่เกิน 200 วัน ตามปฏิทิน 
  2. กรณีที่มีการลาออกเองหรือได้สิ้นสุดสัญญาการจ้างงาน รายงานตัวว่างงานจะได้รับเงินชดเชย จำนวนเงิน45 % ของเงินที่เป็นค่าจ้าง (คิดจากเงินที่สมทบประกันสังคมเป็นหลัก) โดยจะได้รับไม่เกิน 90 วัน ตามปฏิทิน 
  3. กรณีที่มีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย รายงานตัวว่างงานจะได้รับเงินชดเชย จำนวนเงิน 50% ของเงินที่เป็นค่าจ้าง (คิดจากเงินที่สมทบประกันสังคมเป็นหลัก) โดยจะได้รับไม่เกิน 90 วัน ตามปฏิทิน สำหรับกรณีนี้นายจ้างต้องแจ้งต่อประกันสังคม สำหรับการยื่นคนว่างงานออนไลน์ว่าเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นด้วยเช่นกัน 

อัพเดทวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567