ขั้นตอนการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน พร้อมข้อมูลเอกสาร

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านเช็คช่องทางไหนบ้าง

สารบัญ

โครงการจากทางภาครัฐช่วยเหลือประชาชน อย่างโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ประชาชนสมัครใช้งาน พร้อมรับวงเงินเพิ่มสภาพคล่องการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งผู้สนใจสามถสมัครลงทะเบียนได้เป็นรอบ ๆ ที่โครงการกำหนด และใช้งานสิทธิในระยะเวลากำหนด โดยก่อนใช้งานสามารถตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านได้ที่ช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ หรือหน่วยงานรัฐที่ดูแลรับผิดชอบ มาดูกันว่าขั้นตอนการสมัครจนถึงการตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ผ่านหรือไม่ผ่านนั้นข้อมูลรายละเอียดอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

คุณสมบัติผู้สมัครก่อนตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านรายละเอียดอย่างไร

ก่อนจะทำการตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ผ่านหรือไม่ผ่านนั้น ผู้สมัครต้องทราบถึงคุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัครใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ว่ามีเกณฑ์การสมัครอย่างไร โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้มีมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีรายได้รวมต่อเดือนไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ และไม่มีวงเงินกู้บ้าน หรือกู้รถน้อยกว่า 1 ล้านบาท และไม่มีบัตรเครดิตจึงจะลงทะเบียนสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และสามารถตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านได้

ก่อนตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านนายทะเบียนจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครด้านใดบ้าง

นายทะเบียนจะตรวจสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สมัครในเรื่องของความสัมพันธ์กับกรมปกครอง และตรวจสอบว่ามีหลักเกณฑ์ตามที่โครงการกำหนดหรือไม่ เพื่อประกอบการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน

หากมีเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว จะต้องลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านหรือไม่

ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการณ์แห่งรัฐ ต้องลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นรายเก่าหรือรายใหม่ เพราะรอบลงทะเบียนปัจจุบันเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และจะมีการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านรอบใหม่อีกครั้ง

ใครบ้างที่สามารถเข้ารับการมอบอำนาจแทนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมายืนยันตัวตนหลังจากตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน

คนที่สามารถมอบอำนาจให้กับคนภายในครอบครัวไปยืนยันตัวเองแทนได้ คือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุเป็นต้น โดยต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครไม่ว่าจะหนังสือมอบอำนาจพร้อมลงลายมือสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนพร้อมมอบอำนาจ และลงลายมือสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรประชาชนผู้รับทะเบียนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเซ็นลงลายมือสำเนาถูกต้อง และบัตรประจำตัวผู้พิการถ้ามีเพื่อทำการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่ดูแลโครงการ

ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านปรากฎว่าข้อมูลไม่ตรงกับกรมการปกครองต้องทำอย่างไร

หากตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน แล้วข้อมูลการตรวจสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สมบูรณ์ จะไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ เพราะผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ได้นั้นต้องเป็นผู้ที่ขึ้นในระบบว่าไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเท่านั้น หากขึ้นว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์ถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ก่อนตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านหากบัตรประชาชนหมดอายุ สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หรือไม่

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากบัตรประชาชนหมดอายุ สามารถลงทะเบียนได้ เพราะกระทรวงมหาดไทยไม่ติดเรื่องการหมดอายุของบัตรประชาชน เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านเพราะอะไร โดยไม่ติดเรื่องบัตรประชาชนหมดอายุ

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านสามารถยื่นเอกสารกับหน่วยงานรัฐไม่ใช้ที่เดียวกับการลงทะเบียนได้หรือไม่

สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสถานที่ยื่นเอกสารลงทะเบียน โดยจะต้องทำการยื่นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนที่ผู้สมัครจะทำการยื่นเอกสารผ่านหน่วยงานรัฐ และหากได้ยื่นเอกสารของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หน่วยงานภาครัฐไปแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ยื่นเอกสารได้ก่อนทำการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านในขั้นตอนต่อไป

ก่อนจะตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากใช้บัตรประชาชนแบบเก่าสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถกรอกข้อมูลบนบัตรประชาชนได้ตามปกติ แต่จะให้ดีแนะนำให้ทำบัตรประชาชนใหม่ก่อนจะทำการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านเพราะขั้นตอนการยืนยันตัวตนจะใช้บัตรประชาชนแบบ Smart card

ก่อนตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านสมาชิกในครอบครัวใครสามารถลงได้บ้าง

ผู้ที่ลงทะเบียนหากเป็นสามีภรรยาต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีบุตรโดยชอบธรรมอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยต้องเป็นผู้ที่มีชีวิตและกรมการปกครองแต่ไม่รวมบุตรบุญธรรมก่อนก่อนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน

ก่อนจะตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านหากสมาชิกในครอบครัวมีบุตรที่อายุเกิน 7 ปี แต่ไม่มีบัตรประชาชนต้องดำเนินการอย่างไร

ตรวจสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและพบว่าสำหรับผู้ที่อายุเกิน 7 ปี แต่ยังไม่บัตรประชาชน สามารถกรอกหมายเลขบัตรประชาชนตามข้อมูลในสูติบัตรได้ และลงรับรองสำเนาถูกต้องในการสมัครก่อนเข้าสู่การตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านช่วงเวลาไหน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านช่วงเวลาการตรวจสอบพร้อมยืนยันตัวตนในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป โดยผู้ผ่านการพิจารณาต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนใช้งาน หากตรวจสอบและเช็คข้อมูลตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณา ระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกเบอร์พร้อมเพย์ หรือบัตรประชาชนไว้ หากยืนยันเรียบร้อยแล้ว สามารถเช็คข้อมูลเพื่อความถูกต้องอีกครั้งตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หากตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วพบว่าไม่ผ่านการอนุมัติ สามารถขอยื่นอุทธรณ์ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยตนเอง หรือเข้าแจ้งอุทธรณ์กับหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่องโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง 7 หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารธอส.เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติครั้งที่สอง ก่อนตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านอีกครั้ง

ขั้นตอนตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านออนไลน์ช่องทางไหน

วิธีตรวจสอบผู้สมัครสามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.thได้ด้วยตนเอง เพียงกรอกข้อมูลบัตรประชาชนลงระบบและทำการตรวจสอบเช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเข้าตรวจสอบได้ที่หน่วยงานรัฐเพียงเตรียมบัตรประชาชนและเอกสารข้อมูลแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านการอนุมัติตามที่ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เอกสารประกอบการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน

เช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเช็คได้ 2 ทั้งแบบเช็คเองผ่านช่องทางเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th เพียงกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน โดยไม่ต้องเตรียมเอกสาร และหากเช็คที่หน่วยงานรัฐที่ดูและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเตรียมบัตรประชาชน และเอกสารแบบฟอร์มสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการอนุมัติ ยื่นอุทธรณ์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านอีกครั้ง

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านสามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลาหรือไม่

ก่อนตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านช่วงเวลาการลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 06:00-23:00 น. ของวันเวลาที่กำหนดก่อนจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จากข้อมูลทั้งหมดที่นำมาประกอบการพิจารณาตรวจสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในบทความนี้ หากว่าตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านสามารถทำการยืนยันข้อมูลเพื่อเตรียมใช้งานในวันที่ 1 เมษายน เพื่อให้ใช้สิทธิตามวันเวลาที่กำหนด จะได้ไม่พลาดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หรือใครที่พลาดรอบนี้หรือข้อมูลประกอบการสมัครไม่ตรงตามเกณฑ์สามารถเข้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่และเพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิการสมัครใช้งานโครงการที่ภาครับเข้าช่วยเหลือประชาชน