ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนคืออะไร? พร้อมเช็คผลบัตรคนจนผ่าน-ไม่ผ่านล่าสุด

ตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์ ก่อนยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน รอบล่าสุด

ทำไมถึงจะต้องมี ระบบการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนเพราะทางรัฐบาลต้องการให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนเงินไม่สูง แต่ก็อยากให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรคนจนเพื่อที่จะจะได้ทันใช้สิทธิ์ โดยเงินช่วยเหลือต่างๆ ที่จะให้นั้นจะมีจำนวนที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอใช้สิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่

ขั้นตอนการติดต่อสอบถามผลบัตรคนจนและทำการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน 2024

ข้อดีของบัตรคนจน ซึ่งควรจะต้องยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน
บัตรคนจนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของคนจนให้ดีขึ้นโดยมีการให้สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือบริการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษา การรักษาสุขภาพ และการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยบัตรคนจนรอบใหม่จะมีเงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้งาน เพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วหรือการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเป็นการช่วยเหลือคนจนให้มีโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคมโดยรวม ดังนั้นในกรณีที่การตรวจสอบบัตรคนจนไม่ผ่านเกณฑ์ จึงจะต้องรีบทำการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน

ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน โดยการติดต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หากต้องการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน จะต้องทำการตรวจสอบบัตรคนจนก่อนว่าสาเหตุที่บัตรคนจนไม่ผ่านสิ่เกิดจากอะไร จากนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือเอกสาร และเอกสารที่จะมาหักล้างสาเหตุที่ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์ พร้อมทั้งสามารถติดต่อหน่วยงานโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ สำนักงานสวัสดิการสังคม หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสิทธิ์ออกบัตรคนจนในพื้นที่
-สามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
-หลังจากยื่นอุทธรณ์แล้ว ผู้ยื่นอุทธรณ์จะต้องรอการพิจารณาจากหน่วยงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว
-หากได้รับการอนุมัติหรือผ่านเกณฑ์แล้ว ผู้ยื่นอุทธรณ์จะได้รับบัตรคนจน จะต้องทำการยืนยันการใช้สิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่
-หากไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้ยื่นอุทธรณ์จะต้องติดต่อหน่วยงานเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมและติดตามสถานะของการพิจารณาอีกครั้ง

คุณสมบัติเพื่อตรวจสอบบัตรคนจนและเตรียมตัวยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน

ตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นว่า เมื่อมีการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน แล้วไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้องเตรียมตัวที่จะยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง
-ต้องมีสถานะเป็นคนจนหรือเป็นผู้พิการ โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
-ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และต้องมีบัตรประชาชน
-ต้องไม่มีเงินออมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมาย
-ต้องไม่มีรายได้หรือทรัพย์สินมาก่อน สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุทธรณ์
-ต้องไม่มีสิทธิ์ในการรับผลประโยชน์จากโครงการสวัสดิการทางสังคมด้านอื่นๆ
-ต้องไม่มีการใช้ประโยชน์จากบัตรคนจนเพื่อเป็นเงินเดือนหรือรายได้
-ต้องไม่มีประวัติการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรคนจน
-ต้องมีการตรวจสอบตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบและรับรองคุณสมบัติของผู้ใช้งานบัตรคนจน.

ตรวจสอบบัตรคนจนคุณสมบัติผู้สูงอายุ ก่อนยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน

ผู้สูงอายุสามารถใช้บัตรคนจนรอบใหม่ได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยต้องมีเงื่อนไขเช่น ต้องมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และต้องไม่มีทรัพย์สินมากเกินไป นอกจากนี้ยังมีในส่วนของห้องเช่า ห้องพัก ที่ดินและที่อยุ่อาศัย รวมทั้งที่ดินทำไร่ทไสวน ที่จะมีข้อกำหนด อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุควรติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนที่ตนอยู่อยู่ในปัจจุบัน เพื่อที่จะไม่พลาดการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่

เมื่อยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนผ่านแล้ว กับข้อควรนะวังในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บางครั้งมีหลายคนที่ไดรับสิทธิ์เมื่อทำการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนและมักนำไปใช้ในทางที่ไม่ตรงกับเงื่อนไข ซึ่งมักจะตรวจสอบเจอได้ในภายหลัง ทำให้คนที่จำเป็นต้องใช้บัตรคนจนจริงๆ กับพลาดโอกาสที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนี้
-บัตรคนจนอย่าให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลบัตรสวัสดิการของคุณ
-ห้ามให้ผู้อื่นยืมหรือย้ายบัตรสวัสดิการและไม่ส่งต่อหรือยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนผ่านแล้วให้คนอื่น
-ระวังเรื่องการใช้บัตรสวัสดิการในการซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้รับอนุญาต
-อย่าพยายามใช้บัตรคนจนรอบใหม่เพื่อการแพทย์หรือการรักษาที่ไม่จำเป็น
-อย่าใช้บัตรสวัสดิการเพื่อการเดินทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับการไปรับบริการสาธารณสุขหรือการศึกษา
-ค่าใช้จ่ายบัตรสวัสดิการห้ามใช้เพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาสูงเกินไปหรือแลกเป็นเงินได้
-บัตรสวัสดิการจะไม่สามารถใช้เพื่อการเล่นพนันหรือการซื้อสลากกินแบ่ง
-อย่าใช้บัตรสวัสดิการเพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบัตรสวัสดิการ
-อย่าใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุทธรณ์เพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีความเสี่ยงสูง
-อย่าใช้บัตรคนจนเพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของบัตรสวัสดิการ

อย่างไรก็ตามเมื่อยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนผ่านเกณฑ์แล้วจะต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด หากเกินระยะเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยื่นลงทะเบียนบัตรคนจน ได้มีโอกาสและได้รับสิทธิ์การใช้บัตรคนจนนี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมไปถึงการรักษาพยาบาลสำหรับคนป่วย คนชราได้

อัพเดทวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567