วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดผ่านทางออนไลน์ในปี 2023

ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีไม่ผ่าน 2024

สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่านการพิจารณา ก็สามารถจะยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ซึ่งโดยส่วนมากจะเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน แต่ก็ไม่ต้องกังวลสำหรับคนที่ไม่ผ่าน สามารถจะยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 รอบสุดท้ายได้ ซึ่งจะมีการแนะนำขั้นตอนต่างๆ และช่องทางที่จะยื่นเอกสารได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะได้พิจารณาทันรอบการใช้สิทธิ์ที่จะถึงล่าสุดนี้ สำหรับคนไทยที่ต้องการได้รับสวัสดิการดีๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล

แนะนำขั้นตอนการเตรียมเอกสารและช่องทางการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567

ไม่ผ่าน? อัพเดทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดและยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สำหรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับเมื่อยื่นขอใช้สิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะได้รับสิทธิ์เป็นเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับใช้จ่ายในครัวเรือน ไว้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน เป็นค่าเดินทางสาธารณะ และรวมไปถึงก๊าซหุงต้มที่จะได้เป็นส่วนลดและจะได้เพียง 3 เดือนต่อครั้งเท่านั้น โดยจำนวนเงินช่วยเหลือที่ได้รับจะไม่เท่ากันซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ก็คือกลุ่มที่ม่รายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี และกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี และจะมีเงินช่วยเหลืออื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีไป อย่างเช่นผู้พิการ ซึ่งหากลงทะเบียนไปรอบแรกตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่านก็ให้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้

คุณสมบัติอย่างละเอียดก่อนยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากมั่นใจว่าคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงตามเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนที่จะทำหารยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีที่ไม่ผ่านนั้น ซึ่งอาจจะเกิดจากความล่าช้าในการยื่นเอกสารหรือ รายละเอียดในการสมัครยังคลุมเครือ ดังนั้นเราจะพาไปเช็คคุณสมบัติกันอีกครั้ง เพื่อที่จะได้เตรียมเอกสารได้ถูกต้องและเอกสารที่จะทำการชี้แจงกับเหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่ผ่านพิจารณาก่อนทำการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 และก่อนที่จะหมดเขต วันที่ 1 พฤษภาคม 2024
-จะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นในการลงทะเบียนขอใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-เน้นย้ำว่าจะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณเป็นต้นไป จึงจะร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีรายได้ส่วนบุคคลต่อปีไม่เกิน 1 แสนบาท หรือครอบครัวเฉลี่ยต่อคนจะต้องไม่เกิน 1 แสนบาท
-ทรัพย์สินที่มีทั้งเงินฝาก สลากออมทรัพย์ ทั้งส่วนบุคคล และครอบคัวเฉลี่ยต่อคนต้องไม่เกิน 1 แสนบาท
-ต้องไม่มีวงเงินกู้ และหากมีบ้านจะต้องมีวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท มีรถจะต้องมีวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
-ไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือเป็นเจ้าของห้องชุดได้ไม่เกิน 35 ตารางวา หรือมีที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ หากทำการเกษตรจะมีได้ไม่เกิน 10 ไร่
-ที่สำคัญมากๆ การยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องไม่มีบัตรเครดิต
สำหรับเงื่อนไขที่สำคัญมากๆ ที่จะยื่นลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านอย่างแน่นอน ก็คือจะต้องไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ไม่เป็นผู้ต้องขังถูกกักกัน ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญ

ช่องทางการส่งเอกสารขอยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหนบ้าง 2567

สำหรับผู้ที่ต้องการจะอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในกรณีที่ยื่นไปรอบแรกแล้วไม่ผ่าน และต้องการที่จะยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้ง โดยจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2024 โดยจะยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนได้ 2 ช่องทางก็คือ
ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนผ่านชองทางออนไลน์ซึ่งจะรวเร็วมากกว่า ของเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะยื่นเรื่องได้ในช่วงเวลา 06.00-23.00น. เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าให้เตรียมเอกสารให้ครบเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์การใช้งานได้เหมือนกับคนที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนหน้านั้นแล้ว
อีกช่องทาง จะยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะมีทั้งหมด 7 หน่วยงาน ตามช่วงเวลาทำงานของแต่ละหน่วยงาน สามารถจะตรวจสอบช่วงเวลาการทำการได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ก่อนเข้าไป เพื่อไม่เสียเวลา
-ธนาคารออมสิน ได้ทุกสาขา
-ธนาคารกรุงไทยฯ ได้ทุกสาขา
-ธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ทุกสาขา
-สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
-ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
-สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
-ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ข้อสงสัย ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านแล้วจะใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้หรือไม่

นับตั้งแต่ได้รับสิทธิ์การใช้งานบัตรตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบแรกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นมานั้น หากกรณีที่มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุทธรณ์นั้น เมื่อมีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านแล้ว ช่วงเวลาการใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน จะได้สิทธิ์ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการให้ใช้สิทธิ์ยกเว้นผู้ที่ให้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง เมื่อมีการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ผ่านแล้วและในส่วนของคนที่ได้สิทธิ์ย้อนหลังยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้เฉพาะวงเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือร้านธงฟ้า
กรณีที่ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่ได้รับการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่าน ให้ทำการเช็คคุณสมบัติใหม่อีกครั้ง จากนั้นให้เตรียมเอกสารที่จะใช้ชี้แจงเหตุผลในกรณีที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน โดยจะมีระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ซึ่งหากเลยระยะเวลาจากนั้นไปจะไม่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ